Sayfa
Yükleniyor.

DERNEK ETİK KURUL YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik, Türkiye İnsan Kaynakları Gelişim Derneği’nin (Dernek olarak anılacaktır) “Etik Kurul” ilkelerini, kurallarını ve üyelerin etik kural ve ilkelerini (bkz Ek:1) belirlemek ve uyulmasını gözetmek amacıyla kurulan Etik Kurul’un (Kurul olarak anılacaktır) görevlerini ve çalışma biçimini anlatmak amacıyla düzenlenmiştir.


Kurulun Tanımı, Oluşumu ve Üyelerin Seçimi

Kurul, derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda tüm dernek üyelerinin çalışmalarında yasalara, meslek ve kişilik haklarına hakkaniyeti doğrultusunda hareket edip etmediğinin, kendine bildirilen ihbar, ikaz ve reysen hareketle gerekli araştırma ve tetkikleri yaparak, Yönetim ve/veya Denetim Kurulunu harekete geçiren bir organdır.

Kurul üyelerinin seçimi Dernek Yönetim Kurulu seçimleri ile yapılır. Kurul 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’da yapılan seçimden sonra kurul kendi içinde başkan ve üye seçer. Asil üyeler açık oyla kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir idari sekreter ve iki üye seçerler. Başkan, görev dönemi süresince Kurul’un yönetiminden sorumludur.


Yetki ve Sorumluluklar

1. Etik İlkelerin Tanımlanarak Duyurulması

 • a) Dernek üyelerinin ortak değerlerini belirlemek amacıyla net ve uygulanabilir temel ilke ve kuralları tanımlar ve Etik Kurul Yönetmeliği’nde yer almasını sağlar. Hazırlanan yönetmelik Yönetim Kurulu onayıyla Genel Kurul’un onayına sunar. Kurul, genel kurulun varsa düzenleme önerilerini değerlendirerek gerekli değişiklikleri yapabilir. Kurul, çalışmalarına ait tüm bildirimleri üyelere duyurmakla yükümlüdür. ere duyurmakla yükümlüdür.

2. Etik İlkelerin Uygulanması ve İhbarların Değerlendirilmesi

 • a) Kurul, kendisine Dernek Yönetimi veya üyelerle ilgili ihbar veya ikaz ile yazılı olarak iletilen konularda veya reysen harekete geçebilir.
 • b) Kurul, başvurulara ait ön değerlendirme ve sonuç çalışmaları için inceleme ve araştırma çalışmaları yapar. Diğer taraftan, yapılan başvuruları ön değerlendirme sonuçlarına göre gerekçesini belirtmek suretiyle der etme hakkına sahiptir.
 • c) Kurul, incelenmesi uygun bulunan konularla ilgili inceleme ve değerlendirme yapmaya, gerektiğinde ilgili dernek üyelerinden yazılı veya sözlü bilgi isteme hakkına sahiptir. Söz konusu taleplere yönetim veya üyeler yazılı olarak cevap vermekle yükümlüdürler. Kurul, en geç 30 iş günü içerisinde inceleme çalışmalarını tamamlayarak değerlendirme sonucunu Yönetim Kurulu’na raporlamalıdır.

3. Çok Sayıda Üyenin Aktif Katılımının Sağlanması

 • a) Gerektiğinde Etik Kurul’a yardımcı olmak üzere çalışma grubu kurulabilir. Bu kişiler Kurul’dan ilgili yönlerde karşılıklı bilgi akışından sorumlu olurlar.

4. Danışmanlık Görevi

 • a) Derneğin tüm Kurullarına ve üyelerine etik konularda danışmanlık yapar. Ancak Etik Kurul’a başvurular Genel Sekreterlik üzerinden yapılır.

5. Etik Kurul Üyeliğinin Sona Ermesi

 • Etik Kurul üyeliğinin ve görevin sona ermesi aşağıdaki durumlarda söz konusudur.
 • a) Etik Kurul üyesi yazılı irade beyanı ile Etik Kurul’dan ayrılabilir.
 • b) Dernek Tüzüğü’nün 4. ve 5. maddesine göre Dernek üyeliği sona eren üyenin Etik Kurul üyeliği de kendiliğinden sona erer.
 • c) Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ve haber vermeden ardı ardına 2 Etik Kurul toplantısına gelmeyen Etik Kurul üyesi önce yazı ile uyarılır. Uyarı sonrasında 3. toplantıya da katılmayan üyenin Etik Kurul üyeliğinin yitirilmesi kararı Etik Kurulu’nca verilir. İlgili üyeye karar ve nedenleri yazılır olarak bildirilmelidir. Yerine Etik Kurul yedek üyelerinden 1. sıradaki üye atanır.

6. Çalışma Yöntemi

 • Kurul’un düzenli toplantıları altı ayda bir yapılır. Gerekli hallerde (İhbar, etik kurul üyelerinin talebi vs. ile ) daha sık yapılabilir. Kurul, faaliyet raporlarını yılda bir dernek yönetimine ve iki yılda bir yapılan Dernek Olağan Genel Kurul’unda üyelere sunar.
 • Kurul; Kurul başkanının gündemli çağrısı üzerine toplanır. Kurul, toplantıya çağrıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde toplanmak zorundadır. Toplantı çağrısı dernek merkezi veya başkanın çağrısıyla yazılı olarak toplantı gündemi ve detayları ile yapılır.
 • Başkan’ ın olmaması durumunda vekili toplantıları yönetir.
 • Kararlar, Kurul toplantısına katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın veya başkan vekilinin oyu yönünde karar verilir.
 • Toplantı notları yazılı olarak kayıt altına alınarak, arşivlenmek üzere dernek yönetimine verilir.

7. Raporların Hazırlanması

 • Her başvuru için ayrı dosya açılmalıdır. Başvurular için ön rapor hazırlanabilir, ve/veya yedek üyelerden destek alınabilir. Hazırlanan raporlar Kurul’da tartışıldıktan sonra oylanır ve verilen karar raporu Kurul üyelerince imzalanır. “Karşı oy”lar yazılı olarak Kurul’a gerekçesini sunmak zorundadır.
 • Kurul, dernek yönetiminde düzenlenmemiş bir sorunla karşılaştığında, çözümlemek amacıyla ilgili üyelerden savunma, bilgi veya görüş isteyebilir. İlgili üye 10 iş günü içerisinde yazılı olarak yanıt vermelidir.
 • Hazırlanan raporlarda değerlendirme, gerekçesi ile birlikte belirtilir ve sonuç kısmında kurulun onayı olduğunu belirtmek amacıyla “Etik Kurul Yönetmeliği İlkelerine Uyulmuştur” cümlesine yer verilmelidir.

8. Yaptırımlar

 • Kurul, “Etik Kurallara Uymayan Eylem” olarak değerlendirdiği çalışmalar, faaliyetler hakkında aşağıdaki yaptırımların uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep eder.
 • a) Yazılı uyarı,
 • b) Özellikle medyada yer alan gerçek dışı ve/veya abartılı bilgiler için Dernek Yönetim Kurulu’nca tekzip işlemlerinin yapılması,
 • c) Çalışma grubu veya diğer görevlerin iki yıl veya daha uzun süreyle dondurulması,
 • d) Dernek üyeliğinden ihraç
 • Dernek Yönetim Kurulu, Etik Kurul tarafından önerilen yaptırımı 15 gün içinde görüşür ve önerilen yaptırımı, onayladığı takdirde uygulanmasını sağlamakla; onaylamadığı takdirde ise gerekçeli kararını Etik Kurul’a bildirmekle yükümlüdür. Her iki durumda da bu bildirim süresi, kararın alındığı Dernek Yönetim Kurulu toplantısı tarihinden itibaren 7 günü geçemez.
 • Etik Kurul kendisine iletilen karar sonucunda konuyu yeniden görüşerek aynı veya değişik kararını yeniden Dernek Yönetim Kurulu’na sunar. Dernek Yönetim Kurulu, ikinci kez sunulan kararı uygulamazsa konu Etik Kurul’ca Genel Kurul onayına sunulur.
 • Dernek Yönetim Kurulu’nda herhangi bir Dernek Yönetim Kurulu üye veya üyelerini ilgilendiren konunun görüşülmesi durumunda, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya katılmaması ve oy hakkı olmaması esastır. Aynı kural Etik Kurul üyeleri için de geçerlidir.

9. Başvuruların Gizliliği

 • Kurul üyeleri başvuru ve her türlü çalışmaya ilişkin bilgilerin gizliliğine -üyelikleri ve üyeliğin sona ermesini izleyen 2 yıl süreyle- özen göstermekle yükümlüdürler. Ayrıca, başvuru ile ilgili bilgisi olan herkesin gizliliğe gereken özen ve dikkati göstermesi esastır.

10. Yürürlük

 • Etik Kurul Yönetmeği ve eki olan Etik İlke ve Kuralları; ilk Genel Kurul’da Genel Kurul Üyeleri’nin onayına sunulmak koşulu, Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylanması ve üyelere duyurulması ile yürürlüğe girer.
 • Dernek Yönetim Kurulu etik ile ilgili uygulamalarını bu yönetmelik hükümleri ve Dernek tüzüğünde yazılı ilgili madde hükümleri çerçevesinde yürütür.